ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้  

>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ป.โท-เอก และป.เอก พสวท. ต่างประเทศ 2563 <<<

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ปัองกัน และควบคุมการระบาดของโรค ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทุกคน ติดตามรายละเอียดประกาศกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เวลา และสถานที่สอบได้ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/