ประกาศ เลื่อนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และอบรมโปรแกรมเสริม พสวท. ออกไปโดยไม่มีกำหนด

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศ เลื่อนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และอบรมโปรแกรมเสริม พสวท. ออกไปโดยไม่มีกำหนด SealedSealed

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค สสวท. จึงมีมาตรการให้ชะลอ หรือระงับการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการชุมนุมหรือพบปะของบุคคลจำนวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

คณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน จึงมีมติเลื่อนกิจกรรมดังกล่าว