ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดให้มีการสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี นั้น


     เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคติดต่ออันตรายที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สสวท. จึงประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 2 โดย สสวท.จะประสานงานนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียน ตามระเบียบและข้อบังคับของ สสวท.

 (ดูรายละเอียดประกาศ)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 ได้ที่ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/form/applicant-2-special