ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก  ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

         จำนวนทุนการศึกษารวม 35 ทุน จำแนกเป็น ระดับปริญญาโท-เอก 15 ทุน และระดับปริญญาเอก 20 ทุน ศึกษาในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะทุนระดับปริญญาเอก) 

ประกาศรับสมัคร 

ใบสมัคร  ปริญญาโท-เอก  (PDF)  (Word)

ใบสมัคร  ปริญญาเอก  (PDF)  (Word)

หนังสือรับรอง  (PDF)  (Word)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2313 (วัน-เวลาราชการ)

แจ้งเพิ่มเติม กรณีใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ผู้สนใจสมัครคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ รับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีความจำเป็นต้องส่งใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษภายหลังการปิดรับสมัคร อันเนื่องมาจากผลคะแนนภาษาอังกฤษออกช้า คะแนนหมดอายุ หรือ อื่นๆ

สสวท. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขยายเวลารับเอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น โดยสามารถส่งได้ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2313

ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อความหมายเหตุไว้กับเอกสารที่ส่งไปยัง สสวท. ก่อนหน้า พร้อมระบุเหตุผลของการส่งเอกสารหลังการปิดรับสมัคร และระบุวันที่จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวมายัง สสวท. เพื่อให้การพิจารณาผู้มีสิทธิสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ