ประกาศผลการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นั้น
          บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป จำนวน 370 คน โดยในจำนวนนี้มีนักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 44 คน เหรียญเงิน จำนวน 27 คน เหรียญทองแดง จำนวน 33 คน และเกียรติบัตร จำนวน 120 คน รวมผู้ได้รับรางวัล จำนวน 224 คน

รายละเอียดตามประกาศดังนี้ 

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบคะแนนและพิมพ์ใบรายงานผลการสอบได้ที่นี่

*** นักเรียนสามารถติดต่อรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ โรงเรียนของผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ***

 *** การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้ผลคะแนนในประกาศฉบับนี้ และใบรายงานผลการสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นหลักฐานประกอบการยื่นสมัครได้ ***