ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2562 

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) จำนวน 543 คน ยื่นคำจำนงการเข้าสอบคัดเลือกรอบ 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 203 คน ดูไฟล์รายละเอียดประกาศได้ที่นี้