ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท.ตรีโทเอก ต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ตามรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งยืนยันการรับทุนที่ https://goo.gl/SzKM2c  จากนั้นพิมพ์เอกสารลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ และ สสวท. จะดำเนินการแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกสำรองเพื่อยืนยันการรับทุนต่อไป
      ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตามลิงค์นี้