ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังนี้

1. ไฟล์ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 62

2. ลิงค์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และเข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท.

รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
ผู้
1. ไฟล์ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 62
2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สสวท.