แจ้งมติ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมเสนอผลงาน/กิจกรรมวิชาการในต่างประเทศแก่ผู้ที่มีสถานภาพขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ ๑๗๐-๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

      เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมเสนอผลงาน/กิจกรรมวิชาการในต่างประเทศแก่ผู้ที่มีสถานภาพขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว

แนวปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยทุน พสวท. ซึ่งจากการประชุมคณบดี ผู้แทนคณบดี และ สสวท. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ที่ขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวและยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนทุน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามรายการที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

   ตารางแสดงค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาในประเทศ สำหรับผู้รับทุน พสวท.

                                (หน่วย : บาทต่อคนต่อระดับการศึกษา)


               ระดับการศึกษา

รายการ

ปริญญาตรี (๔ ปี)

ปริญญาโท (๒ ปี)

ปริญญาเอก (๓ ปี)

๑. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเข้าร่วม

การอบรม/สัมมนา/นำเสนอ

ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการ

ในต่างประเทศ

(ถัวเฉลี่ยต่อคน)

๘๐,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการ

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๑๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๓)

๘๐,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการ

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๑)

๘๐,๐๐๐

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน

คนละ ๑ ครั้ง)

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการไป

ทำวิจัยหรือลงทะเบียนเรียน

ในต่างประเทศ

(ถัวเฉลี่ยต่อคน)

๓๗๕,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๑๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๓

 ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน)

๗๕๐,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๒

ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน)

๑,๕๐๐,๐๐๐

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน

คนละ ๑ ครั้ง ระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน)

 

              ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักเรียนทุน พสวท. ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงานวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ ด้วยทุน พสวท.