ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

บัดนี้ สสวท. ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน>>>>คลิก

  

สำหรับ ผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียนที่มีถิ่นพำนักอยู่ ณ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบข้อเขียน ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/2QPgHBD
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒