ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

1.  รายละเอียด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. จำนวน 20 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

2.  จำนวนและกรอบหน้าที่ของพี่เลี้ยง

    2.1 พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม  จำนวน  12  คน

         กรอบหน้าที่

         - ดูแลน้องๆ และให้ความช่วยเหลือภายในกลุ่ม

         - ประสานงานระหว่างน้องๆ ในกลุ่มกับกรรมการ

- กำหนดรูปแบบแรลลี่วิทยาศาสตร์

         - งานอื่นๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

   2.2  พี่เลี้ยงฝ่ายวิชาการและกองกลาง  จำนวน  8  คน

         กรอบหน้าที่

         - พิธีกรนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - ช่วยกิจกรรมวิชาการของคณะกรรมการ

- กำหนดรูปแบบแรลลี่วิทยาศาสตร์

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - จัดกิจกรรมสันทนาการตามโอกาสที่เหมาะสม

         - กำหนดรูปแบบกิจกรรมตามที่กรรมการมอบหมาย

         - งานอื่นๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ที่กำลังศึกษา
ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก

 

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่นๆ จะได้รับ

   การพิจารณาเป็นพิเศษ

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

4.  ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม  2562

5.  วิธีการสมัคร

          กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่ง ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร >>>>คลิก

6.   ประกาศผลการคัดเลือก  

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

------------------------