ประกาศ สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ


ระยะเวลาการรับสมัคร

            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สิทธิ์ที่จะได้รับ

           ผู้ที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

                  ผลคะแนนลำดับที่       1 – 40           เหรียญทอง

                  ผลคะแนนลำดับที่       41 – 70         เหรียญเงิน

                  ผลคะแนนลำดับที่       71 – 100        เหรียญทองแดง

                  ผลคะแนนลำดับที่       101 – 200      เกียรติบัตร

           ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนน สามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. กำหนด เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

                  1.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  2.   มหาวิทยาลัยมหิดล

                  3.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  4.   มหาวิทยาลัยศิลปากร

                  5.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  6.   มหาวิทยาลัยนเรศวร

                  7.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  8.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                  9.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

             ลงทะเบียนสมัครที่นี่

*****************************************************************************************************