เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    ประกาศสอบวัดสมรรถนะ ฯ ดังแนบ  โดยสิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าสอบวัดสมรรถนะฯ ประกอบด้วย

๑. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

    ๑) ลำดับที่  ๑ - ๔๐        เหรียญทอง                      ๒) ลำดับที่  ๔๑ - ๗๐       เหรียญเงิน

   ๓) ลำดับที่  ๗๑ - ๑๐๐    เหรียญทองแดง                ๔) ลำดับที่  ๑๐๑ - ๒๐๐   เกียรติบัตร

๒. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ ลำดับที่ ๑ - ๒๐๐ หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ ๙๐ ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ฐานกิจกรรมวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามวัน เวลา และสถานที่ สสวท. กำหนด

๓. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ ลำดับที่ ๑ - ๑,๕๐๐ หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ ๘๐ ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ   1. สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์  http://dpst62.ipst.ac.th   โดยจะเปิดให้สมัครในวันที่ 10 ตค. 2561

                2. เอกสารแนบ

                       2.1 ใบประกาศการสอบวัดสมรรถนะฯ <<< ดาวน์โหลด

                       2.2 เอกสารแนบท้ายประกาศ <<< ดาวน์โหลด