อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4 - 1 /2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการวิจัยและพัฒนา และมีสัญญาจ้างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างพนักงานโครงการที่มีรายละเอียดลักษณะการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เช่น นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นต้น) และสัญญาจ้างต้องมีการระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดทำงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจดหมายนำส่งสัญญาจ้างพนักงานโครงการ ที่มีลายเซ็นของผู้สำเร็จการศึกษา

อนึ่ง การปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานรัฐและสิ้นสุดการเป็นพนักงานโครงการก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จะยังไม่สามารถนับเป็นเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.