อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงเรียน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท เฉพาะผู้ที่ไม่ประสงค์ศึกษาต่อหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงเรียนของรัฐที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ/หรือมีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน และต้องสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เท่านั้น