โครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท.

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

 

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท. โดยพนักงานในโครงการจะมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี และให้นับเวลาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ท่านใดสนใจที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่อยู่ในโครงการนี้จะสามารถ

  1. ไปปฏิบัติงานตามแนวทาง Talent Mobility โดยให้นับเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดยมีต้นสังกัดเป็น สสวท.  (ในกรณีนี้ จะได้ค่าตอบแทนจากบริษัทเพียงฝ่ายเดียว)
  2. ทำวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ ได้

 

ฝ่าย พสวท. 

6 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด