สาขาวิชาที่อนุญาตให้นักเรียนทุน พสวท. เลือกศึกษาต่อในประเทศ เพิ่มเติม ปี 2560

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

จากการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับอุดมศึกษา ในปี 2560 ได้มีการพิจารณาสาขาวิชาที่นักเรียนทุน พสวท. สามารถเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภายในประเทศเพิ่มเติม จำนวน 45 หลักสูตร 

[รายชื่อสาขาวิชาที่อนุญาต เพิ่มเติม ปี 2560]