รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

คลิกเพื่อดูรายชื่อ


รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ในวันสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบ ต้องนำเอกสารมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

3. ถ้าผู้สมัครคนใดส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบถ้วน หรือ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

4. กรณีผู้สมัครประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้  โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม https://goo.gl/forms/pAtkTBKTyHukF2m92 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียดการเข้าพักดังนี้
     4.1 เข้าได้ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 (เข้าพักบ่าย 25 ออกก่อนเที่ยง 27)
     4.2 หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2313 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.