ประกาศผลทุนวิจัยแรกบรรจุประจำปี 2559

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
1. ไฟล์ประกาศทุนวิจัยฯ
2. ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือกฯ
3. ไฟล์หลักเกณฑ์และข้อกำหนดวิธีปฏิบัติผู้รับทุนวิจัยฯ 
4. ไฟล์สัญญารับทุนวิจัยฯ
ทั้งนี้ ให้นักวิจัยที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น และประสงค์จะรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตพสวท. แรกบรรจุ ประจำปี พ.ศ. 2559 ติดต่อ สสวท. เพื่อยืนยันสิทธิการรับทุนวิจัยฯ ต่อไป