รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

- ระดับปริญญาตรี-โท-เอก
- ระดับปริญญาโท-เอก
- ระดับปริญญาเอก

ในวันสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบ ต้องนำเอกสารมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
2. ถ้าผู้สมัครคนใดส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบถ้วน หรือ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2311 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. เท่านั้

*

แจ้งสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการเข้าพักระหว่างการสอบฯ

ขอให้นักเรียนทุนที่ประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดให้ 
แจ้งชื่อ-นามสกุล ศูนย์ และวันที่เข้าพักไปยังคุณวาสนา ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 023924021 ต่อ 2318) โดยมีรายละเอียดการเข้าพักดังนี้

1. หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

2. การเข้าพักของแต่ละระดับ
ระดับปริญญาตรี
- นักเรียนจากศูนย์ต่างจังหวัด (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย พิษณุโลกพิทยาคม แก่นนครวิทยาลัย สุรนารีวิทยา หาดใหญ่วิทยาลัย และเบญจมราชูทิศ) สามารถเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 19 - 22 ส.ค. 59 (เข้าพัก 19 ออก 22)
สำหรับนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สามเสนวิทยาลัย และศรีบุณยานนท์ สามารถเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 59 (เข้าพัก 20 ออก 22)
.
ระดับปริญญาโท-เอกและเอก
- นักเรียนจากศูนย์ต่างจังหวัด สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 20 ส.ค. 59 (เข้าพัก 19 ออก 20)

ทั้งนี้ ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง