ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

บัดนี้ สสวท. ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน>>>>คลิก

  

สำหรับ ผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียนที่มีถิ่นพำนักอยู่ ณ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบข้อเขียน ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/2QPgHBD
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

1.  รายละเอียด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. จำนวน 20 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

2.  จำนวนและกรอบหน้าที่ของพี่เลี้ยง

    2.1 พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม  จำนวน  12  คน

         กรอบหน้าที่

         - ดูแลน้องๆ และให้ความช่วยเหลือภายในกลุ่ม

         - ประสานงานระหว่างน้องๆ ในกลุ่มกับกรรมการ

- กำหนดรูปแบบแรลลี่วิทยาศาสตร์

         - งานอื่นๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

   2.2  พี่เลี้ยงฝ่ายวิชาการและกองกลาง  จำนวน  8  คน

         กรอบหน้าที่

         - พิธีกรนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - ช่วยกิจกรรมวิชาการของคณะกรรมการ

- กำหนดรูปแบบแรลลี่วิทยาศาสตร์

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - จัดกิจกรรมสันทนาการตามโอกาสที่เหมาะสม

         - กำหนดรูปแบบกิจกรรมตามที่กรรมการมอบหมาย

         - งานอื่นๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ที่กำลังศึกษา
ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก

 

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่นๆ จะได้รับ

   การพิจารณาเป็นพิเศษ

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

4.  ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม  2562

5.  วิธีการสมัคร

          กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่ง ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร >>>>คลิก

6.   ประกาศผลการคัดเลือก  

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

------------------------

ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุน พสวท. สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศ ผู้มีสิทธิรับทุน พสวท. สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

>>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน

>>>> เอกสารการยืนยันรับทุนการศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพสวท.ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง

เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 -          ดาวน์โหลดประกาศ>>>คลิก

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561