ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน ๑๐ แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

ไฟล์รายละเอียดประกาศแนบ
- ดาวน์โหลดใลสมัคร

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครของศูนย์โรงเรียนทั้ง ๑๐ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โทร.๐๖ ๑๙๘๔ ๒๔๔๒ เลขที่ ๔๐ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ https://www.bodin.ac.th/

๒. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๒๔๒๙ ต่อ ๑๓๘ เลขที่ ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ http://www.samsenwit.ac.th/

๓. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โทร. ๐ ๒๙๖๙ ๑๔๐๒ – ๓ ต่อ ๑๒๗ เลขที่ ๒๑๑ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ http://www.sb.ac.th/

๔. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๖๑๓ เลขที่ ๑๑๗/๒ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ http://phrapathom.ac.th/

๕. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๐๒๓ เลขที่ ๒๓๘ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ http://www.yupparaj.ac.th/

๖. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๕๒ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ http://www.pp.ac.th/

๗. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๕๖๓๖ เลขที่ ๔ ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ http://www.knw.ac.th/

๘. โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๕๗๔๐ เลขที่ ๒๔๘ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ http://www.srn.ac.th/

๙. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร. ๐๙ ๑๔๖๑ ๓๒๓๑ เลขที่ ๔๖๗ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ http://www.hatyaiwit.ac.th/

 ๑๐. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๗๐๐๔ – ๕ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๓ ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐http://www.benjama.ac.th/

 

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สสวท.พบนักเรียนทุน พสวท. วันที่ 27 ม.ค. 66 และ 31 ม.ค. 66

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

  ตามที่ QTFT ร่วมกับ สสวท. ได้จัดกิจกรรมพบนักเรียนทุน พสวท. ทั้งกลุ่มที่กำลังศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 27 มกราคม  และ 31 มกราคม 2566 รายละเอียดดังภาพประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1
ไฟล์ประกาศผลสอบ >> https://drive.google.com/.../1v7jdo3rqTHp6d8wwwmx.../view...
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบรอบที่ 2
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ สสวท. ระบุไว้ ที่ https://bit.ly/37YHogX ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
หากไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าสอบรอบที่ 2

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครูในโครงการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำโครงงานแต่ละสาขาวิชาโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ น. ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์  มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

      -    พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ โดย ดร.เสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
          เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

               -   พิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท.                                 (สู่ความเป็นเลิศ) โดย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.

               -   การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการสร้างสรรค์

                   นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ”

               -   บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “Financial Mathematic in Use”

               -   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและ

                   ต่างประเทศ

               -  การนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษา

                   ปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 114 โครงงาน แบ่งเป็นภาคภาษาไทย จำนวน 92 โครงงาน และ

                   ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 22 โครงงาน

               -   พิธีประกาศผลรางวัลการนำเสนอโครงงาน

               -   พิธีปิดงาน โดย ดร.กชพรรณ บุณงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                   นนทบุรี

-        พิธีมอบธงการจัดการประชุมวิชาการฯ ให้กับเจ้าภาพปีถัดไป (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

                   โดย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.

 

---------------------------

 

 

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565
-----------------------------
ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จ
การศึกษาทุน พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่น หรือเป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนางานวิทยาศาสตร์
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นั้น
บัดนี้คณะทำงานคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of
Fame” ประจำปี 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2565 ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือก
ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและสมควรได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ
พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 มีรายนาม ดังนี้

                                                                                         1. ศาสตราจารย์พิเชฐ ชาวหา
                                                                                         2. ศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิชิรมาลา
                                                                                         3. รองศาสตราจารย์พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
                                                                                         4. รองศาสตราจารย์คัมภีร์ พรหมพราย
                                                                                         5. นายวรวรงค์ รักเรืองเดช

 ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบเสื้อเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ
พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียน
ทุน พสวท. ประจำปี 2566 โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

                                                                         Download ไฟล์ประกาศ คลิก >>>> 

More Articles...