ปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท.ประจำปีการศึกษา 58

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

สสวท. จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
การปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา 2558
นที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ห้องประชุมศรีวรา เอ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 18.00 น.

นักเรียนทุน และ ผู้ดูแล เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

19.00 – 19.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร  ชี้แจงรายละเอียด

19.30 - 21.30 น.

กิจกรรมกลุ่มความสัมพันธ์เครือข่ายนักเรียนทุน พสวท. โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 07.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด มอบเข็มตราสัญลักษณ์  โดย ผู้บริหาร สสวท.

09.30 – 10.15 น.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.  (ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย) ให้โอวาท

10.30 – 12.00 น.

จากนักเรียนทุน พสวท. ในวันวาน  สู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในวันนี้   โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น   มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องศรีวรา เอ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

เดินทางจากที่พักไป SCG Experience: ศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

13.30 – 15.30 น.

เยี่ยมชม SCG Experience:  ความคิด ความฝันสู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองสังคม
โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา SCG  

15.30 – 16.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

16.00 – 18.00 น.

กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องทรัพย์มณี

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

การบรรยาย เรื่อง โอกาสและอนาคตในอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ณ ห้องทรัพย์มณี

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 11.30 น.

ทดสอบภาษาอังกฤษTOEFL ITP ณ ห้องศรีวรา เอ

11.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

แรกพบ แรกรู้จัก ทุน พสวท. โดย คณะทำงาน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ณ ห้องศรีวรา เอ

14.30 - 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.00 เป็นต้นไป

เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริฟตามความเหมาะสม
3. แต่งกายชุดสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ
10.15-10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

 

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

 1.  รายละเอียด

       ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย สาขา พสวท. และ สควค.  จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่   22 – 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบรูคไซต์ วัลเล่ย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 270 คน

2.  กรอบหน้าที่ของพี่เลี้ยง

       พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

         - ดูแลน้อง ๆ ในกลุ่ม

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - ออกแบบกิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์

       พี่เลี้ยงกองกลาง

         - ประสานระหว่างพี่เลี้ยงกับกรรมการ

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - งานอื่น ๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ จำนวน 25 คน

(นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 18 คน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จำนวน 7 คน)

คุณสมบัติ ดังนี้                                             

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

นักเรียนชั้น ม.๖

1) เป็นนักเรียนทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท   หรือเอก

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้อย่างน้อย 5 วัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

4. ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20  ธันวาคม 2557 -  19 มกราคม  2558

5.  วิธีการสมัคร
      5.1 กรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มใบสมัครพี่เลี้ยงได้ที่นี่
      5.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวโป้งที่นี่  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.   ประกาศผลการคัดเลือก  

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศการคัดเลือกวันที่  30  มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ac.th

เชิญเข้าร่วม "โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล" (พิเศษเฉพาะนักเรียนทุน)

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด “โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล” ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักเรียนทุนที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับหรืออยู่ระหว่างการสมัครสถานศึกษา ได้พบสอบถามข้อมูลต่างๆ และสัมภาษณ์กับผู้แทนสถานศึกษา อันจะช่วยให้นักเรียนได้เลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและสามารถสมัครสถานศึกษาได้เร็วขึ้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม THAI SCHOLAR’S INFORMATION (แบบตอบรับ) และส่งกลับอีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ค่ะ (ในแบบตอบรับจะระบุวันที่ 24 ต.ค. 57 แต่ส่งได้ถึง 27 ต.ค. นะคะ)

เอกสารแนบ
- รายละเอียดโครงการ (หนังสือเชิญ กำหนดการ รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ)
- แบบตอบรับ (พสวท.)

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ ของสำนักงาน ก.พ.

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร และทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับทราบแนวทางการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนนักเรียนทุน พสวท. ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยขอให้กรอกใบสมัครและส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ ภายในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ || ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณแววพรรณ 0-2547-1458

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท.  ประจำปีการศึกษา  2557

ระหว่างวันที่  21 - 24  สิงหาคม  2557

ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร

----------------------------

วันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม  2557

14.00 น.-20.00 น.   - นักเรียนศูนย์ต่างจังหวัดรายงานตัวเข้าที่พัก           

วันศุกร์ที่  22 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา)        

08.30 - 09.00  น.    ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น เอบี 

09.00 - 10.30  น.  พิธีเปิด

                         -  กล่าวรายงาน  โดย รักษาการผู้อำนวยการสาขา พสวท. และ สควค. (นางวราภรณ์  ต.วัฒนผล)

                         -  กล่าวเปิดงานและให้โอวาท   โดยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร)

                        -  ถ่ายรูปหมู่แยกตามศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

10.30 - 10.45  น.  รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00  น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  “ คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนทุน ”

                          โดย   นายมีชัย แต้สุจริยะ  ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544  ศูนย์แหล่งเรียนรู้

                                 ผ้าพื้นเมืองบ้านคำปุน  จ. อุบลราชธานี

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.   รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรชัย อินทร์ฉาย)  พบนักเรียนทุน

13.30 - 14.45 น.   ชี้แจงการรายงานผลการศึกษาและระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษา   

                         โดย   นายมิตรชัย คำงอก  และนางสาวฐิตารีย์ อานัติ

14.45 - 15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.   ชี้แจงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสัญญา   โดย  นายสุประดิษฐ สะอาด

18.00 - 20.30 น.   กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย  โดย น.ส.เมธินีย์ สุดสวาท และคณะ  (แต่งกายชุดลำลอง)

   ประชุม เจ้าหน้าที่ สสวท. กับผู้ประสานงานศูนย์ เรื่อง”ปัญหาการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ  

   หลักเกณฑ์ต่างๆ พสวท. และแนวทางแก้ไข”

วันที่เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 (ใส่เสื้อทีม)

07.00 - 08.00  น.   รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 11.30  น.   ทดสอบภาษาอังกฤษ

12.00 - 13.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00  น.   ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ทุน พสวท.

                           -  ระดับมัธยมศึกษา   โดย  นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์ และนางโสภา แย้มทองคำ

                           -  ระดับอุดมศึกษา โดย นางนาจระภี ตัณฑกุล  น.ส.วาสนา สุขสาคร  และนางวิจิตรา บุญเสริม

15.00 – 15.15  น.   รับประทานอาหารว่าง

16.00 - 16.30  น.    รองผู้อำนวยการ สสวท. (นางดวงสมร คล่องสารา)  ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร  

17.30 - 18.00  น.    รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 20.00 น.    บรรยายพิเศษ “ พุทธวจน ที่ชาววิทย์ควรทราบ”   โดย อ.นวลรัตน์  ผดุงกุล

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดลำลอง)

07.00 - 08.00  น.    รับประทานอาหารเช้า /  เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

----------------------------

              หมายเหตุ     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม