สาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล นักเรียนทุน พสวท. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 โดยในปีนี้มีนักศึกษาและครูผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 3 คน ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์นแล้วดังนี้
         1. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศน์ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2556 
          2. นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และนายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2556
http://thaicern.slri.or.th/

อบรมครูห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขา พสวท. และ สควค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1–3 กค. 2556 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียด / ภาพกิจกรรม

นักเรียนทุน พสวท. เข้าร่วมกิจกรรม ISS 2013

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          นักเรียนทุน พสวท. 7 คน  จาก 7 ศูนย์ โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 37th Professor Harry Messel International Science School (ISS) 2013ในหัวข้อ “Nanoscience”  ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย โดยมูลนิธิฟิสิกส์ (The Physics Foundation)  ดังนี้  นายบรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย น.ส.จิรัชญา ธนานันทยศ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย  น.ส.กุลมณี บุบผามณี ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย น.ส.ณิชากร วรขจิต ร.ร.สามเสนวิทยาลัย น.ส.สร้อยศิริ ชารินทร์ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย น.ส.รวิพร อมรเลิศวัฒนา ร.ร.ศรีบุณยานนท์ และ น.ส.ฬียากร อนันตเดชศักดิ์ ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  โดยมีอาจารย์คงนิตา เคยนิยม นักวิชาการ สสวท. เป็นผู้นำทีม
          กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ของภาควิชาฟิสิกส์ แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ที่ศาสตราจารย์ Harry Messelเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ตลอดจนได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ  ในระดับมหาวิทยาลัย
          การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับศูนย์โรงเรียนคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนละ  1 คน  ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะการพูดและฟัง มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  เชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก แล้วส่งรายชื่อให้ สสวท. ในเดือนพฤษภาคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ของปีเลขคู่  จำนวน 14 วัน 

 

ปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ปี56

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

         สสวท. จัดปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
         ดาวน์โหลดกำหนดการ
         ภาพกิจกรรม