IYPT THAILAND 2013

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

สสวท. จัดงานแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ และเลี้ยงต้อนรับผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นานาชาติ
สสวท. จัดงานแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งมีทีมผู้เข้าร่วมแข็งขันทั้งสิ้น 11 ทีม ประกอบด้วย
1. ทีมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่)
2. ทีมเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก)
3. ทีมเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น+โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย)
4. ทีมเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา)
5. ทีมโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน (โรงเรียนศึกษานารี กทม.)
6. ทีมเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ)
7. ทีมเครือข่ายภาคตะวันออก (โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี)
8. ทีมเครือข่ายภาคใต้ตอนบน (โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร)
9. ทีมเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา)
10. ทีมจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี)
11. ทีมนักเรียนทุน พสวท. (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา)
โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น+โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย) อันดับที่ 2 ทีมเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ) และ อันดับที่ 3 ทีมเครือข่ายภาคตะวันออก (โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี)
               นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับพร้อมเปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ดีดีจากผู้แทนประเทศไทย ที่ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ในปี 2556 โดยมอบโล่เกียรติคุณสำหรับโรงเรียนต้นสังกัดผู้แทนประเทศไทย และมอบเงินรางวัลแก่ผู้แทนประเทศไทยคนละ 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการแข่งขัน IYPT จากผู้แทนประเทศไทยปี 2556 อีกด้วย ดูภาพกิจกรรม

นักเรียนทุน พสวท. เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงาน Super Science High School Students Fair 2013

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุน พสวท. เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงาน Super Science High School Students Fair 2013 ณ Koyohama ประเทศญี่ปุ่น

สสวท. จัดส่งนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงาน Super Science High School Students Fair 2013 ณ Koyohama ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2556 ดังรายชื่อต่อไปนี้
        1. นางสาวฬียากร อนันตเดชศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
        2. นางสาวณิชากร วรขจิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
        3. นางสาววรานิษฐ์ ศุทธะเจริญทัศน์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
        4. นางสาวจิรัชญา ธนานันทยศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
        5. นายวุฒิกร คำป้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
        6. นางสาวรุ่งทิวา แซ่หลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
        7. นายอภินันท์์ เงินมูล ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
        8. นางอุไร บุตรไสว ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์
        9. ดร.วรการ นียากร บัณฑิต พสวท. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      
10. นายมิตรชัย คำงอก พนักงาน สสวท.
งานดังกล่าวจัดโดย Center for Promotion of Science Education Japan Science and Technology Agency (JST) Ministry of education, culture, Sport, science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกจังหวัดของญี่ปุ่น ได้มีโอกาสนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของตนกับเพื่อนต่างโรงเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน การนำเสนอโครงงานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย ในปีนี้มีนักเรียนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน  6 ประเทศ คือ จีน เยอรมัน เกาหลี สิงคโปร์ ไทย และ จีนใต้หวัน ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวณิชากร วรขจิต จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายด้วย  ดูภาพกิจกรรม

สาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล นักเรียนทุน พสวท. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 โดยในปีนี้มีนักศึกษาและครูผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 3 คน ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์นแล้วดังนี้
         1. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศน์ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2556 
          2. นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และนายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2556
http://thaicern.slri.or.th/

อบรมครูห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขา พสวท. และ สควค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1–3 กค. 2556 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียด / ภาพกิจกรรม