ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์วิจัยต้นแบบ

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

         

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ของโรงเรียนศูนย์วิจัยต้อนแบบ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (รูปกิจกรรม)

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย สาขา พสวท. และ สควค. สสวท. จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2557 ณ อิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

          เพื่อการนี้ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ จำนวน 20 คน คุณสมบัติ ดังนี้

          1. เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

          2. เป็นหญิงหรือชายก็ได้

          3. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 2 – ปริญญาโทปีที่ 2

          4. สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

          ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัคร และข้อมูลสำหรับทำเอกสาร “เกี่ยวโป้ง” ส่งถึง  คุณโสภา แย้มทองคำ สาขา พสวท. และ สควค. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556  โดยคณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลวันที่ 18 มกราคม 2557

          - ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครพี่เลี้ยงง
          - 
ดาวน์โหลดไฟล์ฟอร์มข้อมูลสำหรับทำหนังสือเกี่ยวโป้ง

Sunburst Youth Camp 2013

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          นักเรียนทุน พสวท. เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Sunburst Youth Camp (SYC) ปี 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคเอเชีย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ  สร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อกัน ได้ทำกิจกรรมที่ประสบการณ์ร่วมกัน โดยในปีนี้มีนักเรียนทุน พสวท. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 คน และอาจารย์ผู้ดูแล จำนวน 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวธัญรดา ยาวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. นางสาวนุศศิรา  อุ่นเมือง     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  3. นางสาวอภิสรา  นาคแป้น    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  4. นางสาวชนิกานต์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  5. นายณัฐพล  ลิขิตธนานันท์   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  6. นายปณิธาน  ถาเขียว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  7. นายพงศกร  เดชชนินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  8. นายฤทธานุภาพ  ถาวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  9. นางสาวนัญรัศม์  วิจิตรรัฐกานต์ (ผู้ดูแล) สสวท.
  10. นายยุรนันท์  ทรวงทองหลาง อาจารย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ก.พ.จัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 10

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

                ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด โครงการสมัครสถานศึกษา (Placement) ให้แก่นักเรียนทุน ที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน2556 ที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  รายละเอียดตามหนังสือเชิญ และ กำหนดการ ที่แนบมาพร้อมนี้  โดยได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมงานดังกล่าว (ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยจากเอกสารแนบ)  ให้มาพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. ทุกประเภททุน เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งงานมหาวิทยาลัยพบนักเรียนทุน สำหรับน้องๆ คนใด สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้กรอกแบบฟอร์ม Thai Scholar’s Information  แล้วส่งคืน (ทางอีเมล์)  ที่ taneeya.s@ocsc.go.th   นะคะ  ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ ด้วย  ดังนั้น น้องคนไหนจะมาร่วมงานในวันดังกล่าวขอให้แจ้งชื่อ ด้วยค่ะ  โปรดตอบกลับภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 นะคะ

ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1.   การกรอกแบบฟอร์ม THAI SCHOLAR’S INFORMATION

        1.1 เริ่มที่ แหล่งทุน......ขอให้น้องๆ กรอกด้วย ว่าได้รับทุนอะไร และทุนประเภทไหน เช่น

          (ทุนฝาก ธนาคาร........./ มหาวิทยาลัย........./ สำนักงาน………/ บริษัท.........  เป็นต้น)    

            ที่ต้องระบุเช่นนี้ก็เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมรายชื่อ และใบเซ็นชื่อคะ

          1.2 ชื่อ นามสกุล       กรอกชื่อของน้องๆ ตามปกติ

          1.3 Level of Study   ระดับที่จะสมัคร

          1.4 Field of Study    สาขาวิชาที่จะสมัคร (ต้องให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ได้รับทุนด้วย)

          1.5 Education Background วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ เช่น ถ้าจบ ป.ตรี ก็กรอกช่อง Bachelor และ

          ถ้าจบ ป.โท ด้วย ก็กรอกช่อง Master ด้วยคะ

          1.6 TOEFL GRE GMAT  กรอกตามที่เราสอบได้ ถ้ายังไม่สอบก็ขีดว่าง และถ้ามีกำหนดสอบ

          ก็เขียนว่าจะสอบเมื่อไหร่ แต่ถ้ามีคะแนนแล้วแต่ยังไม่พอใจ และไม่อยากให้ใครเห็น ก็ขีดว่างไปคะ

          1.7 Email   กรอกอีเมล์ที่เราใช้ประจำให้ชัดเจน  

          1.8 Telephone Number   กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

2.   เอกสารที่ต้องเตรียม

                   2.1  THAI SCHOLAR’S INFORMATION หลังจากที่ส่งให้พี่เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

                   แล้ว ในวันมาสัมภาษณ์ ขอให้น้องๆ Xerox มาหลายๆ ชุด เพราะหลายมหาวิทยาลัยจะขอดูด้วยค่ะ

                   2.2 Transcript ป.ตรี และ ป.โท (ถ้าต้นฉบับมีชุดเดียว ก็ xerox มาก่อนได้คะ)

                   2.3 สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษต่างๆ (ถ้ามี)

 แต่หากน้องๆ หรือนักเรียนทุนคนใด ไม่ว่างในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 หรือมาในวันที่                1 พฤศจิกายนแล้ว ยังไม่จุใจ ก็สามารถไปร่วมงานงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 10  ในวันที่   2-3 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ได้ค่ะ งานในวันที่  1 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจัดสำหรับนักเรียนทุนเท่านั้น และมหาวิทยาลัยที่มาสัมภาษณ์ จะทราบเงื่อนไขของ ก.พ.  อาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ตอบรับได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ หรือบางมหาวิทยาลัยจะไม่เก็บค่าสมัคร น้องๆ เข้ารับการสัมภาษณ์และสมัครได้หลายมหาวิทยาลัยค่ะ 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย พสวท.และสควค.

on . Posted in ข่าวกิจกรรมสสวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓๑/๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายพงษ์เทพ เทพกาญจน รองนายรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายจาตุรนต์ ฉายแส รัฐมนตรีว่าการศึกษาเป็นรองประธาน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ "การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานการโครงการ พสวท. และ สควค. การจัดงานครบรอบ ๓๐ ปี การดำเนินงานโครงการ พสวท.และ 
การปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พสวท./สควค. และอำนาจหน้าที่ 
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา
คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา
การปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ และการจัดหาหน่วยงานบรรจุผู้สำเร็จการศึกษา ทุน พสวท.

ภาพกิจกรรม