เชิญเข้าร่วม "โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล" (พิเศษเฉพาะนักเรียนทุน)

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด “โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล” ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักเรียนทุนที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับหรืออยู่ระหว่างการสมัครสถานศึกษา ได้พบสอบถามข้อมูลต่างๆ และสัมภาษณ์กับผู้แทนสถานศึกษา อันจะช่วยให้นักเรียนได้เลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและสามารถสมัครสถานศึกษาได้เร็วขึ้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม THAI SCHOLAR’S INFORMATION (แบบตอบรับ) และส่งกลับอีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ค่ะ (ในแบบตอบรับจะระบุวันที่ 24 ต.ค. 57 แต่ส่งได้ถึง 27 ต.ค. นะคะ)

เอกสารแนบ
- รายละเอียดโครงการ (หนังสือเชิญ กำหนดการ รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ)
- แบบตอบรับ (พสวท.)

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ ของสำนักงาน ก.พ.

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร และทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับทราบแนวทางการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนนักเรียนทุน พสวท. ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยขอให้กรอกใบสมัครและส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ ภายในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ || ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณแววพรรณ 0-2547-1458

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท.  ประจำปีการศึกษา  2557

ระหว่างวันที่  21 - 24  สิงหาคม  2557

ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร

----------------------------

วันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม  2557

14.00 น.-20.00 น.   - นักเรียนศูนย์ต่างจังหวัดรายงานตัวเข้าที่พัก           

วันศุกร์ที่  22 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา)        

08.30 - 09.00  น.    ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น เอบี 

09.00 - 10.30  น.  พิธีเปิด

                         -  กล่าวรายงาน  โดย รักษาการผู้อำนวยการสาขา พสวท. และ สควค. (นางวราภรณ์  ต.วัฒนผล)

                         -  กล่าวเปิดงานและให้โอวาท   โดยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร)

                        -  ถ่ายรูปหมู่แยกตามศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

10.30 - 10.45  น.  รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00  น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  “ คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนทุน ”

                          โดย   นายมีชัย แต้สุจริยะ  ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544  ศูนย์แหล่งเรียนรู้

                                 ผ้าพื้นเมืองบ้านคำปุน  จ. อุบลราชธานี

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.   รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรชัย อินทร์ฉาย)  พบนักเรียนทุน

13.30 - 14.45 น.   ชี้แจงการรายงานผลการศึกษาและระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษา   

                         โดย   นายมิตรชัย คำงอก  และนางสาวฐิตารีย์ อานัติ

14.45 - 15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.   ชี้แจงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสัญญา   โดย  นายสุประดิษฐ สะอาด

18.00 - 20.30 น.   กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย  โดย น.ส.เมธินีย์ สุดสวาท และคณะ  (แต่งกายชุดลำลอง)

   ประชุม เจ้าหน้าที่ สสวท. กับผู้ประสานงานศูนย์ เรื่อง”ปัญหาการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ  

   หลักเกณฑ์ต่างๆ พสวท. และแนวทางแก้ไข”

วันที่เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 (ใส่เสื้อทีม)

07.00 - 08.00  น.   รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 11.30  น.   ทดสอบภาษาอังกฤษ

12.00 - 13.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00  น.   ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ทุน พสวท.

                           -  ระดับมัธยมศึกษา   โดย  นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์ และนางโสภา แย้มทองคำ

                           -  ระดับอุดมศึกษา โดย นางนาจระภี ตัณฑกุล  น.ส.วาสนา สุขสาคร  และนางวิจิตรา บุญเสริม

15.00 – 15.15  น.   รับประทานอาหารว่าง

16.00 - 16.30  น.    รองผู้อำนวยการ สสวท. (นางดวงสมร คล่องสารา)  ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร  

17.30 - 18.00  น.    รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 20.00 น.    บรรยายพิเศษ “ พุทธวจน ที่ชาววิทย์ควรทราบ”   โดย อ.นวลรัตน์  ผดุงกุล

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดลำลอง)

07.00 - 08.00  น.    รับประทานอาหารเช้า /  เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

----------------------------

              หมายเหตุ     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เชิญร่วมฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล เนื่องในปีสากลแห่งผลึกศาสตร์

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สวทช. International Union of Crystallography และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย จะจัดการบรรยาย "The amazing ribosome and its tiny enemies" โดย Prof. Ada Yonath, 2009 Nobel Laureate in Chemistry ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้องบรรยาย L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท )
ในการนี้ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ และฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานกลาง จะได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านผลึกศาสตร์แก่ผู้สนใจด้วย ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยลงทะเบียนที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm
และสามารถดูรายละเอียดกำหนดการ ได้ที่นี่

ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ที่สหราชอาณาจักร (IYPT2014)

on . Posted in ข่าวกิจกรรมนายพรชัย อินทรฉาย (ที่ 4 จากขวา) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
แสดงความยินดีผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27 International Young Physicist’s Tournament (IYPT 2014) ณ เมือง shrewsbury สหราชอาณาจักร ได้แก่นายปวิณ เตโชโยธิน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร นางสาวอรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต มามี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวศรมน ชัยชาญ และนายเทเลอร์ แยน โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) Team leader และ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) Team leader เป็นผู้นำทีม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้         

           ซึ่งในปีหน้าประเทศไทยจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่าง ประเทศ โดยมีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://iypt2015.sut.ac.th/