Sunburst Youth Camp 2013

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          นักเรียนทุน พสวท. เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Sunburst Youth Camp (SYC) ปี 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคเอเชีย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ  สร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อกัน ได้ทำกิจกรรมที่ประสบการณ์ร่วมกัน โดยในปีนี้มีนักเรียนทุน พสวท. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 คน และอาจารย์ผู้ดูแล จำนวน 2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวธัญรดา ยาวิชัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. นางสาวนุศศิรา  อุ่นเมือง     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  3. นางสาวอภิสรา  นาคแป้น    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  4. นางสาวชนิกานต์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  5. นายณัฐพล  ลิขิตธนานันท์   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  6. นายปณิธาน  ถาเขียว โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
  7. นายพงศกร  เดชชนินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  8. นายฤทธานุภาพ  ถาวร โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  9. นางสาวนัญรัศม์  วิจิตรรัฐกานต์ (ผู้ดูแล) สสวท.
  10. นายยุรนันท์  ทรวงทองหลาง อาจารย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์