ก.พ.จัดมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 10

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

                ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด โครงการสมัครสถานศึกษา (Placement) ให้แก่นักเรียนทุน ที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน2556 ที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  รายละเอียดตามหนังสือเชิญ และ กำหนดการ ที่แนบมาพร้อมนี้  โดยได้ประสานกับทางมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมงานดังกล่าว (ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยจากเอกสารแนบ)  ให้มาพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. ทุกประเภททุน เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งงานมหาวิทยาลัยพบนักเรียนทุน สำหรับน้องๆ คนใด สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้กรอกแบบฟอร์ม Thai Scholar’s Information  แล้วส่งคืน (ทางอีเมล์)  ที่ taneeya.s@ocsc.go.th   นะคะ  ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ ด้วย  ดังนั้น น้องคนไหนจะมาร่วมงานในวันดังกล่าวขอให้แจ้งชื่อ ด้วยค่ะ  โปรดตอบกลับภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 นะคะ

ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1.   การกรอกแบบฟอร์ม THAI SCHOLAR’S INFORMATION

        1.1 เริ่มที่ แหล่งทุน......ขอให้น้องๆ กรอกด้วย ว่าได้รับทุนอะไร และทุนประเภทไหน เช่น

          (ทุนฝาก ธนาคาร........./ มหาวิทยาลัย........./ สำนักงาน………/ บริษัท.........  เป็นต้น)    

            ที่ต้องระบุเช่นนี้ก็เพื่อสะดวกต่อการรวบรวมรายชื่อ และใบเซ็นชื่อคะ

          1.2 ชื่อ นามสกุล       กรอกชื่อของน้องๆ ตามปกติ

          1.3 Level of Study   ระดับที่จะสมัคร

          1.4 Field of Study    สาขาวิชาที่จะสมัคร (ต้องให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ได้รับทุนด้วย)

          1.5 Education Background วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ เช่น ถ้าจบ ป.ตรี ก็กรอกช่อง Bachelor และ

          ถ้าจบ ป.โท ด้วย ก็กรอกช่อง Master ด้วยคะ

          1.6 TOEFL GRE GMAT  กรอกตามที่เราสอบได้ ถ้ายังไม่สอบก็ขีดว่าง และถ้ามีกำหนดสอบ

          ก็เขียนว่าจะสอบเมื่อไหร่ แต่ถ้ามีคะแนนแล้วแต่ยังไม่พอใจ และไม่อยากให้ใครเห็น ก็ขีดว่างไปคะ

          1.7 Email   กรอกอีเมล์ที่เราใช้ประจำให้ชัดเจน  

          1.8 Telephone Number   กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

2.   เอกสารที่ต้องเตรียม

                   2.1  THAI SCHOLAR’S INFORMATION หลังจากที่ส่งให้พี่เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

                   แล้ว ในวันมาสัมภาษณ์ ขอให้น้องๆ Xerox มาหลายๆ ชุด เพราะหลายมหาวิทยาลัยจะขอดูด้วยค่ะ

                   2.2 Transcript ป.ตรี และ ป.โท (ถ้าต้นฉบับมีชุดเดียว ก็ xerox มาก่อนได้คะ)

                   2.3 สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษต่างๆ (ถ้ามี)

 แต่หากน้องๆ หรือนักเรียนทุนคนใด ไม่ว่างในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 หรือมาในวันที่                1 พฤศจิกายนแล้ว ยังไม่จุใจ ก็สามารถไปร่วมงานงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 10  ในวันที่   2-3 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ได้ค่ะ งานในวันที่  1 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจัดสำหรับนักเรียนทุนเท่านั้น และมหาวิทยาลัยที่มาสัมภาษณ์ จะทราบเงื่อนไขของ ก.พ.  อาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ตอบรับได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะ หรือบางมหาวิทยาลัยจะไม่เก็บค่าสมัคร น้องๆ เข้ารับการสัมภาษณ์และสมัครได้หลายมหาวิทยาลัยค่ะ 

 รายละเอียดเพิ่มเติม