ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย พสวท.และสควค.

on . Posted in ข่าวกิจกรรมสสวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓๑/๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายพงษ์เทพ เทพกาญจน รองนายรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายจาตุรนต์ ฉายแส รัฐมนตรีว่าการศึกษาเป็นรองประธาน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ "การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการดำเนินงานการโครงการ พสวท. และ สควค. การจัดงานครบรอบ ๓๐ ปี การดำเนินงานโครงการ พสวท.และ 
การปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พสวท./สควค. และอำนาจหน้าที่ 
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา
คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ
คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา
การปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ และการจัดหาหน่วยงานบรรจุผู้สำเร็จการศึกษา ทุน พสวท.

ภาพกิจกรรม