ประชุมสัมมนาศูนย์ พสวท. 20 ศูนย์ ประจำปี 2556

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารและผู้ประสานงานศูนย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในโครงการ พสวท. จำนวน 20 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในงานดังกล่าวศูนย์โรงเรียนและศูนย์มหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีของแต่ละศูนย์ให้ที่ประชุมทราบ หลังจากนั้นได้แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ประสานงาน กลุ่มการเงินและกฎหมาย โดยแต่ละกลุ่มได้นำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาหารือร่วมกันและหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมนี้ สสวท. ได้จัดอบรมการใ้ช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนทุน พสวท. ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทุกศูนย์ เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือของ มทส. และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย (ดูภาพกิจกรรม)