สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา พสวท. ปี56

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          สสวท. จัดประชุมสัมมนาวิชาการและเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัย สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2556 ณ The Sez Hotle อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคุณนภาพรรณ ว่องวุฒิพรชัย ผู้จัดการส่วนสรรหาและคัดเลือกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงาน  การบรรยายเรืื่องเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอผลงาน โดย อาจารย์ ดร.พหล โกสิยะจินดา จากมหาวิทยาลัยมหิดล การแนะนำระเบียบหลักเกณฑ์ที่นักเรียนทุน พสวท. ระดับบัณฑิตศึกษาควรรู้ และเว็บไซต์ฐานข้อมูลนักเรียนทุน พสวท. โดยเจ้าหน้าที่ สสวท. ต่อด้วยกิจกรรมระดมความคิดเรื่องกิจกรรมส่งเสริมวิชาการสำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับบัณฑิตศึกษา และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยบูรพา และสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  (ดูรูปกิจกรรม)