นักเรียนทุน พสวท. เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงาน Super Science High School Students Fair 2013

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

นักเรียนทุน พสวท. เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงาน Super Science High School Students Fair 2013 ณ Koyohama ประเทศญี่ปุ่น

สสวท. จัดส่งนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในงาน Super Science High School Students Fair 2013 ณ Koyohama ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2556 ดังรายชื่อต่อไปนี้
        1. นางสาวฬียากร อนันตเดชศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
        2. นางสาวณิชากร วรขจิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
        3. นางสาววรานิษฐ์ ศุทธะเจริญทัศน์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
        4. นางสาวจิรัชญา ธนานันทยศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
        5. นายวุฒิกร คำป้อง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
        6. นางสาวรุ่งทิวา แซ่หลี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
        7. นายอภินันท์์ เงินมูล ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
        8. นางอุไร บุตรไสว ครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์
        9. ดร.วรการ นียากร บัณฑิต พสวท. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      
10. นายมิตรชัย คำงอก พนักงาน สสวท.
งานดังกล่าวจัดโดย Center for Promotion of Science Education Japan Science and Technology Agency (JST) Ministry of education, culture, Sport, science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกจังหวัดของญี่ปุ่น ได้มีโอกาสนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของตนกับเพื่อนต่างโรงเรียน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน การนำเสนอโครงงานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย ในปีนี้มีนักเรียนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน  6 ประเทศ คือ จีน เยอรมัน เกาหลี สิงคโปร์ ไทย และ จีนใต้หวัน ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวณิชากร วรขจิต จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยายด้วย  ดูภาพกิจกรรม