สาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล นักเรียนทุน พสวท. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 โดยในปีนี้มีนักศึกษาและครูผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 3 คน ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่เซิร์นแล้วดังนี้
         1. นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ ครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศน์ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2556 
          2. นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และนายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2556
http://thaicern.slri.or.th/