ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

 1.  รายละเอียด

       ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย สาขา พสวท. และ สควค.  จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่   22 – 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบรูคไซต์ วัลเล่ย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 270 คน

2.  กรอบหน้าที่ของพี่เลี้ยง

       พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

         - ดูแลน้อง ๆ ในกลุ่ม

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - ออกแบบกิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์

       พี่เลี้ยงกองกลาง

         - ประสานระหว่างพี่เลี้ยงกับกรรมการ

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - งานอื่น ๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ จำนวน 25 คน

(นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 18 คน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จำนวน 7 คน)

คุณสมบัติ ดังนี้                                             

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

นักเรียนชั้น ม.๖

1) เป็นนักเรียนทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท   หรือเอก

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้อย่างน้อย 5 วัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

4. ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20  ธันวาคม 2557 -  19 มกราคม  2558

5.  วิธีการสมัคร
      5.1 กรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มใบสมัครพี่เลี้ยงได้ที่นี่
      5.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวโป้งที่นี่  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.   ประกาศผลการคัดเลือก  

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศการคัดเลือกวันที่  30  มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ac.th