กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท.  ประจำปีการศึกษา  2557

ระหว่างวันที่  21 - 24  สิงหาคม  2557

ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร

----------------------------

วันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม  2557

14.00 น.-20.00 น.   - นักเรียนศูนย์ต่างจังหวัดรายงานตัวเข้าที่พัก           

วันศุกร์ที่  22 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา)        

08.30 - 09.00  น.    ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น เอบี 

09.00 - 10.30  น.  พิธีเปิด

                         -  กล่าวรายงาน  โดย รักษาการผู้อำนวยการสาขา พสวท. และ สควค. (นางวราภรณ์  ต.วัฒนผล)

                         -  กล่าวเปิดงานและให้โอวาท   โดยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร)

                        -  ถ่ายรูปหมู่แยกตามศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

10.30 - 10.45  น.  รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00  น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  “ คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนทุน ”

                          โดย   นายมีชัย แต้สุจริยะ  ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544  ศูนย์แหล่งเรียนรู้

                                 ผ้าพื้นเมืองบ้านคำปุน  จ. อุบลราชธานี

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.   รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรชัย อินทร์ฉาย)  พบนักเรียนทุน

13.30 - 14.45 น.   ชี้แจงการรายงานผลการศึกษาและระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษา   

                         โดย   นายมิตรชัย คำงอก  และนางสาวฐิตารีย์ อานัติ

14.45 - 15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.   ชี้แจงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสัญญา   โดย  นายสุประดิษฐ สะอาด

18.00 - 20.30 น.   กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย  โดย น.ส.เมธินีย์ สุดสวาท และคณะ  (แต่งกายชุดลำลอง)

   ประชุม เจ้าหน้าที่ สสวท. กับผู้ประสานงานศูนย์ เรื่อง”ปัญหาการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ  

   หลักเกณฑ์ต่างๆ พสวท. และแนวทางแก้ไข”

วันที่เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 (ใส่เสื้อทีม)

07.00 - 08.00  น.   รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 11.30  น.   ทดสอบภาษาอังกฤษ

12.00 - 13.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00  น.   ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ทุน พสวท.

                           -  ระดับมัธยมศึกษา   โดย  นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์ และนางโสภา แย้มทองคำ

                           -  ระดับอุดมศึกษา โดย นางนาจระภี ตัณฑกุล  น.ส.วาสนา สุขสาคร  และนางวิจิตรา บุญเสริม

15.00 – 15.15  น.   รับประทานอาหารว่าง

16.00 - 16.30  น.    รองผู้อำนวยการ สสวท. (นางดวงสมร คล่องสารา)  ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร  

17.30 - 18.00  น.    รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 20.00 น.    บรรยายพิเศษ “ พุทธวจน ที่ชาววิทย์ควรทราบ”   โดย อ.นวลรัตน์  ผดุงกุล

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดลำลอง)

07.00 - 08.00  น.    รับประทานอาหารเช้า /  เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

----------------------------

              หมายเหตุ     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม