ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ประวัติการศึกษา
          ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี และได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2531 จึงเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สาขาเคมี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปี พ.ศ. 2535 (เกียรตินิยม) และได้รับทุน พสวท. ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้าน Organic Chemistry ที่ University of Oxford ประเทศอังกฤษ งานวิจัยที่เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์คือ การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของนิวคลีโอเพปไทด์ชนิดใหม่ โดยมี Professor Gordon Lowe, FRS เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2539

ประสบการณ์และผลงาน
          เริ่มรับรับราชการที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ทำงานด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการมาตลอดถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในปี 2542 และรองศาสตราจารย์ในปี พ.ศ. 2547 งานวิจัยหลักของ ดร.ธีรยุทธ เกี่ยวข้องกับเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ทางเคมีเป็นเครื่องมือในการสร้างโมเลกุลที่มีสมบัติที่น่าสนใจ โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานเด่น ได้แก่ การสังเคราะห์สารเลียนแบบสารพันธุกรรมที่แสดงสมบัติการจับยึดกับดีเอ็นเออย่างจำเพาะเจาะจง การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในรูปที่เป็นอิแนนชิโอเมอร์เดี่ยวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบอสมมาตร และการพัฒนายาต้านมาลาเรีย

ทุน และ/หรือรางวัลที่เคยได้รับ
- รางวัลกองทุนศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543)
- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2543)
- ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (พ.ศ. 2546)
- รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานอ้างอิงสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (พ.ศ. 2548)
- รางวัล Asian Core Program Lectureship Award (พ.ศ. 2549, พ.ศ. 2550)
- รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2550)
- รางวัลนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (TWAS) สาขาเคมี (พ.ศ. 2550)
- รางวัลนักเคมีรุ่นใหม่ดีเด่น สมาคมเคมี (พ.ศ. 2551)
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2551)
- ทุน Alexander von Humboldt Fellowship for Experienced Researchers (พ.ศ. 2552)
- ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (พ.ศ. 2552)

แรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
          ความพอใจในการทำงานวิจัยโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากความสุขที่ได้ค้นหาและค้นพบความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน และอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยที่กระบวนการทำงานวิจัยยังมีส่วนในการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศอีกด้วย รางวัลและชื่อเสียงเป็นเพียงผลพลอยได้ แต่ก็ทำให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อย ๆ