รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายปี59

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯประจำปีการศึกษา2559

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรีียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2559

1. รับสมัครพี่เลี้ยงประจำค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

    -  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559
    -  รใบสมัครพี่เลี้ยงในค่ายฯ ปีการศึกษา 2559 
    -  download ฟอร์มเกี่ยวโป้งกรรมการ-พี่บัณฑิต-พี่เลีี้ยง

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมค่ายฯ 
    - รายละเอียดโครงการ
    - กำหนดการจัดค่าย
    - แบบประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียน
    - แบบฟอร์มScience Show