ประกาศ การชดใช้ทุนการศึกษาตามมติของคณะรัฐมนตรี ของผู้รับทุน พสวท.

Written by สืบพงศ์ ปานเพียรกุลภัค on . Posted in Policy

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การชดใช้ทุนการศึกษาตามมติของคณะรัฐมนตรี ของผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ

 

DOWNLOAD 

 

              ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติในหลักการให้ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หากผู้รับทุนไม่ประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงขึ้นด้วยทุน พสวท. ต้องแจ้งความจำานงภายในเวลาที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนด (สสวท. จะมีหนังสือให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์รับทุน พสวท. ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2) เพื่อที่จะไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษา หากลาออก จากทุนก่อนกำหนดต้องใช้ทุนคืน 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนการศึกษา และเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด หรือกรณีผู้รับทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทุน พสวท. หรือไม่ประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นต้องชดใช้ทุน 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนการศึกษาและเงินอื่นใด ที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด ในระหว่างที่ศึกษาด้วยทุน พสวท.