ประกาศ เงื่อนไขการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท. กรณีผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท.ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน

Written by chumpon on . Posted in Policy

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง เงื่อนไขการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท. กรณีผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท.ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติในหลักการ การบูรณาการ ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) กับทุนรัฐบาลอื่น ๆ โดยผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน  เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนรวมกัน หากมากกว่า 10 ปี ให้ถือว่าการปฏิบัติงานตอบแทนทุนในส่วนของทุน พสวท. สิ้นสุดลงในปีที่ 10 ของการปฏิบัติงานตอบแทนทุน

DOWNLOAD