ทุกระดับ - เรื่อง ทุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ

on . Posted in Policy

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ทุนการศึกษา (ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ

 

DOWNLOAD 

 

(รายละเอียดโดยย่อ)

 

ในการนี้ สสวท. จึงประกาศทุนการศึกษา (ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุน พสวท. ศึกษา ในประเทศ ดังนี้

 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย      7,152 บาท/เดือน

2. ปริญญาตรี                   9,400 บาท/เดือน

3. ปริญญาโท                 10,700 บาท/เดือน

4. ปริญญาเอก                12,000 บาท/เดือน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป