ทุกระดับ - ประกาศ สสวท. เรื่อง รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบความช่วยเหลือ (In-kind Catalogue) ฉบับที่ 1/2564

Written by chumpon on . Posted in Policy

 

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เรื่อง รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบความช่วยเหลือ (In-kind Catalogue) ฉบับที่ 1/2564


  

          ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติในหลักการให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานเอกชน โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานภาคเอกชน ผู้สำเร็จการศึกษาหรือหน่วยงานเอกชนต้นสังกัดจะต้องชดใช้เงินทุนให้กับ พสวท. เป็นจำนวน 1 เท่า ของเงินทุนการศึกษาและหรือเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับไปจาก พสวท. โดยคิดทั้งมูลค่าความร่วมมือในรูปตัวเงิน (in-cash) และความช่วยเหลือ (in-kind) ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 38-1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่ สสวท. ในรูปแบบความช่วยเหลือ (In-kind Catalogue) ฉบับที่ 1/2564  ซึ่งมีสรุปข้อมูล รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่ สสวท. ดังเอกสารแนบท้าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
วิวาภร สุดแสวง
ฝ่าย พสวท. (หลังสำเร็จการศึกษา)
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ ☎️ 0 2392 4021 ต่อ 2310