ระดับ ป.ตรี - ประกาศ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้

Written by chumpon on . Posted in Policy

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี
ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้

 

 

                   ตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคราวประชุม ครั้งที่ 38 - 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวน 42 หลักสูตรเป็นสาขาวิชาที่ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุน  พสวท.) ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกศึกษาได้ ประกอบกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาในประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 - 1/2564 เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2564  ได้มีมติอนุมัติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมจำนวน 12 หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา นั้น

                    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้จำนวน 54 หลักสูตร ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

                    ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับอนุมัติแล้ว อนุญาตให้เฉพาะผู้รับทุน พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ เลือกศึกษาได้ระหว่างรอเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ หรือ เลือกศึกษาได้ในกรณีที่ประสงค์ศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยก่อน เท่านั้น

ทุกระดับ - ประกาศ สสวท. เรื่อง รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบความช่วยเหลือ (In-kind Catalogue) ฉบับที่ 1/2564

Written by chumpon on . Posted in Policy

 

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เรื่อง รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบความช่วยเหลือ (In-kind Catalogue) ฉบับที่ 1/2564


  

          ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติในหลักการให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานตอบแทนทุนในหน่วยงานเอกชน โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานภาคเอกชน ผู้สำเร็จการศึกษาหรือหน่วยงานเอกชนต้นสังกัดจะต้องชดใช้เงินทุนให้กับ พสวท. เป็นจำนวน 1 เท่า ของเงินทุนการศึกษาและหรือเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับไปจาก พสวท. โดยคิดทั้งมูลค่าความร่วมมือในรูปตัวเงิน (in-cash) และความช่วยเหลือ (in-kind) ประกอบกับคณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคราวประชุม ครั้งที่ 38-1/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่ สสวท. ในรูปแบบความช่วยเหลือ (In-kind Catalogue) ฉบับที่ 1/2564  ซึ่งมีสรุปข้อมูล รายการ การชดเชยผลประโยชน์คืนสู่ สสวท. ดังเอกสารแนบท้าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
วิวาภร สุดแสวง
ฝ่าย พสวท. (หลังสำเร็จการศึกษา)
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ ☎️ 0 2392 4021 ต่อ 2310