ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564

          ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 224 คน โดยการจัดตั้งโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง รายละเอียดดังประกาศ

>>> download ประกาศผล  <<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นั้น

                   เนื่องจากผู้มีสิทธิได้รับทุนระดับปริญญาโท-เอก สาขาฟิสิกส์ ขอสละสิทธิการรับทุน จำนวน 1 คน สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563 ทดแทนทุนที่มีผู้ขอสละสิทธิดังกล่าวจำนวน 1 คน และผู้ได้รับคัดเลือกสำรองจำนวน 1 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

>>> ประกาศ สสวท. <<<

การประชุมวิชาการนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 (DPSTcon2021) ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 ทางออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex

สสวท. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 (DPSTcon2021) ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564
ทางออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex
 
 
จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. อาจารย์
นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยลงทะเบียนได้ที่

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีออนไลน์

-----------------------------

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่9 เมษายน 2564 และ สสวท. ได้แจ้งยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2564 ณ สสวท. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดรอบใหม่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

     ในการนี้ สสวท. จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยวิธีออนไลน์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

>>> รายละเอียดประกาศ <<<

 ลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://forms.gle/naUSTV6vs873aTY37

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. แล้วนั้น

                  บัดนี้ สสวท. ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 20 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ลิงค์ไฟล์ประกาศ

More Articles...