ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท.ตรีโทเอก ต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ตามรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งยืนยันการรับทุนที่ https://goo.gl/SzKM2c  จากนั้นพิมพ์เอกสารลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ และ สสวท. จะดำเนินการแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกสำรองเพื่อยืนยันการรับทุนต่อไป
      ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตามลิงค์นี้

ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังนี้

1. ไฟล์ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 62

2. ลิงค์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และเข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท.

รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
ผู้
1. ไฟล์ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 62
2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สสวท.

 

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  20 - 26  เมษายน 2562

ถึง น้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน

          คณะกรรมการค่ายฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ ถือว่าปีนี้
มียอดผู้สมัครจำนวนมากถึง 34 คน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ คณะกรรมการได้คัดเลือกพี่เลี้ยงไว้จำนวน 20 คน
ทั้งนี้  หากน้อง ๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 

             ไฟล์ประกาศ รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน>>>>>คลิก

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

บัดนี้ สสวท. ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน>>>>คลิก

  

สำหรับ ผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียนที่มีถิ่นพำนักอยู่ ณ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบข้อเขียน ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/2QPgHBD
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒