การฝึกงานพี่เลี้ยง

on . Posted in Uncategorised

ดาวน์โหลดสมุด Labbook

VDO แนะนำการฝึกงานจากพี่บัณฑิต

การฝึกงานกับอาจารย์พี่เลี้ยง

          ด้วยทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน พสวท. ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การทำงาน การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบกับนักวิจัยในสาขาต่างๆโดยเฉพาะรุ่นพี่บัณฑิต พสวท. นั้น จำเป็นจะต้องสร้างระบบพี่เลี้ยง (mentor) ซึ่งนับเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ให้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเองให้ปรากฏยิ่งขึ้น 
          นักเรียนเหล่านี้ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานด้านวิทยาศาสตร์ มาช่วยกระตุ้นและดึงความสนใจของนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความสนใจใฝ่รู้ของตน เช่น การตั้งปัญหา โจทย์คำถาม วิธีการการสืบเสาะค้นข้อมูล การแก้ปัญหา การแสดงความคิดบนพื้นฐานของเหตุและผล หรือการปล่อยให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงไม่ว่าจะถูกหรือผิด สิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้มากกว่าการมุ่งแสวงหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว โดยมีนักวิทยาศาสตร์ พี่เลี้ยงและรุ่นพี่นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในหน่วยวิจัยนั้นๆทำหน้าที่เป็น ผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนตามความเหมาะสม ด้วยวิธีการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุน พสวท. แล้ว ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความรัก ความประทับใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างให้นักเรียนทุน พสวท. มีอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) คอยปลูกฝัง จิตสำนึก และคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ในการเป็นนักวิจัยที่ดี
2. เพื่อสร้างระบบในการเสริมความรู้ และกระตุ้นให้นักเรียนทุน พสวท. มีความเชื่อมั่นในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างระบบ mentoring ในโครงการ พสวท.

วิธีการดำเนินงานและแนวปฏิบัติ
         1. ประสานงานกับบัณฑิต พสวท. นักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะรับเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
         2. ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของอาจารย์พี่เลี้ยงด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ให้กับนักเรียนในโครงการ พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. ภาคฤดูร้อน และติดตามความสนใจของนักเรียนในระดับโรงเรียนต่อไป
         3. ส่งนักเรียนไปฝึกงานร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงอย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณ 10 วัน และกลับมาทำงานต่อที่โรงเรียน โดยติดต่อขอคำแนะนำผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงอาจารย์พี่เลี้ยงหลังจากฝึกงานเรียบร้อยแล้ว หรือวางแผนทำตารางนัดพบอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อปรึกษาข้อมูลเชิงวิชาการรวมถึงการสืบค้นข้อมูลในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จนสามารถเขียนรายงานได้อย่างสมบูรณ์ และส่งรายงานความก้าวหน้าของการฝึกงานรวมถึงการทำโครงงานกับอาจารย์พี่เลี้ยงและสำเนาไฟล์แนบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้ สสวท. ทราบโดยสม่ำเสมอ
         4. ลักษณะการฝึกงาน แบ่งเป็นสองลักษณะคือ 
             - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 มุ่งเน้นการฝึกงานด้านปฏิบัติการพื้นฐาน ทักษะวิทยาศาสตร์ แนวคิด วิธีปฏิบัติทางการวิจัยของอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ทราบขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในการทำงานวิจัย วิธีการสืบค้นข้อมูล การวางแผนการทดลองเพื่อหาคำตอบของปัญหา และส่งเสริมการค้นหาความรู้นอกเหนือตำราในห้องเรียน กระตุ้นให้เกิดความคิดเพื่อสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ของตนเอง 
            - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นความต่อเนื่อง ของการเรียนรู้จากอาจารย์พี่เลี้ยงและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำมาศึกษาต่อในเชิงลึก เพื่อวางแผนทำโครงงาน หรือพัฒนาโครงงานเดิมของตนเองในเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
          5. เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร ให้คำแนะนำร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยงที่อยู่มหาวิทยาลัย ด้วยระบบการให้คำปรึกษาผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิก ระบบเครือข่ายออนไลน์ กระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียน เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่โครงการโรงเรียนบนเน็ตในอนาคต
          6. การนำเสนอผลงานการส่งไฟล์รายงานเขียนใส่แผ่นซีดีให้ สสวท. 1 ชุด 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องทำรายงานการฝึกงานฉบับสมบูรณ์ และเตรียมนำเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ประกอบการบรรยายหรือการบรรยายปลากเปล่า ในค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องทำรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์และเตรียมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ทั้งการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร์ผลงาน
         7. สสวท. สนับสนุนงบประมาณ ประสานอาจารย์พี่เลี้ยง ศูนย์โรงเรียน และติดตามความก้าวหน้าโครงการอาจารย์พี่เลี้ยง

_