รางวัลที่บัณฑิต พสวท.ได้รับ

on . Posted in บัณฑิตพสวท. ได้รับรางวัล

รางวัลที่บัณฑิต พสวท. ได้รับ 
บัณฑิต พสวท. ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 2 คน คือ
1. ศ.ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2557
2. ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2558
1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จำนวน 22 คน คือ
  1. ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ พ.ศ.2540  
  2. ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ พ.ศ.2542  
  3. ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2543  
  4. รศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2545  
  5. รศ.ดร.จิรันดร ยูวะนิยม ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2546  
  6. รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2546  
  7. ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547  
  8. รศ.ดร.สุพล อนันตา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547  
  9. รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2547  
  10. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ. 2548  
  11. ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2548  
  12. รศ.ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2549  
  13. รศ.ดร. อภินภัส รุจิวัตร์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2549  
  14. รศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2550  
  15. รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2551  
  16. ผศ.ดร. เครือวัลย์ จันทร์แก้ว ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2553  
  17. รศ.ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ พ.ศ.2554  

 

18. ผศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2555

 

  19. ผศ.ดร.ดวงกมล  เบ้าวัน  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2556  
  20. รศ. ดร. วิทยา เงินแท้ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2556  
  21. ดร.เพียงพักตร์  สุขรักษ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2558  
  22 ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี พ.ศ.2559  
2. รางวัล L’OREAL for Woman in Science จำนวน 4 คน
  2.1 ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2546  
  2.2 รศ.ดร.พรรณิกา เนียมทรัพย์ ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2547  
  2.3 รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุทธาสินี ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2547  
  2.4 รศ.ดร.วรวีร์ โฮเว่น ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2551  
3. รางวัล Unesco L’OREAL Followship for young Woman in life Science จำนวน 1 คน
  3.1 ดร.เกตุศิริ เกื้อเส้ง ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2547 (เสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ)  
4. รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ จำนวน 2 คน
   4.1 ดร.จันทร์จิรา สินทนะโยธิน ได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2546  
   4.2 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2548  
5. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ ดีเด่นรุ่นเยาว์ ระดับนานาชาติ ของ UNESCO จำนวน 2 คน
  5.1 รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2546  
  5.2 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2547  

6. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 1 คน

 

6.1

รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญได้รับรางวัล ปี พ.ศ.2548

 
7. รางวัลงานวิจัยดีเด่น จำนวน 6 คน คือ
  7.1 ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ.2547  
  7.2 รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในหมวดรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.2547  
  7.3 ดร.ผกามาศ แซ่หว่อง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547  
  7.4 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547  
  7.5 ดร.รุ้งนภา ทองพูล ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547  
  7.6 ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และเภสัช  
8. รางวัลผลงานบริการเพื่อการศึกษาและสังคม จำนวน 3 คน
  8.1 ผศ.ดร.อรรถกฤติ ฉัตรภูต ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  8.2 รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  8.3 ผศ.ดร.พิเชษฐ กิจธารา ทีมงานบริหารเว็บไซด์วิชาการดอทคอม (Vcharkarn.com) ได้รับรางวัลเว็บไซด์ด้านส่งเสริมการศึกษาดีเด่น 2 ปีซ้อน ของกระทรวงศึกษาธิการ  
9. รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม จำนวน 1 คน
  9.1 รศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร ได้รับรางวัลประจำปี 2549  
10. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 2 คน
       10.1 รศ.ดร.พลังพล คงเสรี ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
11. ผศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัล Asian core program lectureship award จาก New Phase Asian Core Program On Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia. ประเทศไต้หวัน