ค่ายวิทยาศาสตร์

on . Posted in โครงการ พสวท.

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนนักเรียนทุน พสวท.

                 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมเสริมในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุน พสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ได้เรียนรู้ ทำการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลนอกห้องเรียน เกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากโรงเรียนอันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงที่กว้างขวางออกไป ช่วยเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์  ที่ดี ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะทำให้นักเรียนทุน พสวท. ได้ซาบซึ้งและเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และการประกอบอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไป

ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2560  ณ  ตำนานป่า รีสสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- รายละเอียดโครงการ
- กำหนดการจัดค่าย
- แบบประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียน
- แบบฟอร์มScience Show
- แบบฟอร์มบทคัดย่อการฝึกงานของนักเรียนชั้น ม.5

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 255
6
ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2556


ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อนนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
- VDO สรุปค่ายวิทยาศสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2555 แผ่น 1
- VDO สรุปค่ายวิทยาศสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2555 แผ่น 2
- ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
- รายงานการจัดค่ายฯ ประจำ ปี2558
- รายงานการจัดค่ายฯ ประจำ ปี2557