รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 53 106 11 45 - 215
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 82 36 8 24 - 150
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 54 13 - - - 67
มหาวิทยาลัยมหิดล - 27 94 13 36 2 172
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 43 3 - - - 46
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 57 12 2 7 - 78
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 60 26 - 4 - 90
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 49 37 3 19 - 108
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 62 65 - 16 - 143
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 49 41 3 9 - 102
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 12 - - - - - 12
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 28 - - - - - 28
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 15 - - - - - 15
ร.ร.สุรนารีวิทยา 26 - - - - - 26
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 23 - - - - - 23
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 - - - - - 23
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 24 - - - - - 24
นอกศูนย์ พสวท. - - 2 1 6 - 9
สหรัฐอเมริกา - 39 8 20 103 3 173
สหราชอาณาจักร - 4 22 3 97 1 127
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 4 - 14 - 19
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 2 - 4 - 6
ประเทศแคนาดา - - 1 - 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 1 - 9 - 11
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 2 - 2 - 4
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 35 12 181 3 231
Postdoc - - - 1 9 5 15
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 29 3 35
รวม 193 581 514 78 625 17 2008