รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 33 98 9 50 - 190
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 76 40 8 22 - 146
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 63 4 - - - 67
มหาวิทยาลัยมหิดล - 37 95 16 37 1 186
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 52 - - - - 52
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 55 12 2 7 - 76
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 67 19 - 3 - 89
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 54 36 3 16 - 109
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 57 66 - 16 - 139
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 49 44 3 10 - 106
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 12 - - - - - 12
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 16 - - - - - 16
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 21 - - - - - 21
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 27 - - - - - 27
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 22 - - - - - 22
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 22 - - - - - 22
ร.ร.สุรนารีวิทยา 27 - - - - - 27
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 28 - - - - - 28
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 26 - - - - - 26
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 22 - - - - - 22
นอกศูนย์ พสวท. - - 1 1 6 - 8
สหรัฐอเมริกา 1 35 17 16 82 2 153
สหราชอาณาจักร - 7 23 8 70 - 108
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 2 1 - 13 - 16
เครือรัฐออสเตรเลีย - 1 1 1 2 - 5
ประเทศแคนาดา - - 1 - 1 - 2
ประเทศญี่ปุ่น - 1 2 - 6 - 9
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - - - 1 - 1
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - 1 36 12 173 2 224
Postdoc - - - 1 10 4 15
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 3 28 1 34
รวม 224 590 500 83 562 10 1969