รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 52 108 9 48 - 217
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 83 39 8 22 - 152
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 54 14 - - - 68
มหาวิทยาลัยมหิดล - 27 100 13 36 2 178
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 43 7 - - - 50
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 58 12 2 7 - 79
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 66 20 - 4 - 90
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 49 39 3 18 - 109
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 63 64 - 15 - 142
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 50 42 3 9 - 104
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 12 - - - - - 12
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 28 - - - - - 28
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 15 - - - - - 15
ร.ร.สุรนารีวิทยา 26 - - - - - 26
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 23 - - - - - 23
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 - - - - - 23
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 24 - - - - - 24
นอกศูนย์ พสวท. - - 1 1 6 - 8
สหรัฐอเมริกา - 41 9 19 102 2 173
สหราชอาณาจักร - 5 22 3 93 1 124
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 3 - 13 - 17
เครือรัฐออสเตรเลีย - 1 1 - 4 - 6
ประเทศแคนาดา - - 1 - 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 2 - 6 - 9
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - - - 2 - 2
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 36 10 173 3 222
Postdoc - - - 1 9 5 15
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 29 3 35
รวม 193 594 524 73 607 16 2007