รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 45 85 10 58 - 198
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 88 24 10 26 - 148
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 63 4 - - - 67
มหาวิทยาลัยมหิดล - 37 96 18 37 - 188
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 52 - - - - 52
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 55 12 2 7 - 76
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 67 19 - 3 - 89
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 54 36 3 16 - 109
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 71 50 - 20 - 141
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 68 21 3 11 - 103
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 9 - - - - - 9
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 20 - - - - - 20
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 29 - - - - - 29
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 16 - - - - - 16
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 17 - - - - - 17
ร.ร.สุรนารีวิทยา 20 - - - - - 20
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 21 - - - - - 21
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 22 - - - - - 22
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 28 - - - - - 28
นอกศูนย์ พสวท. - - 1 1 6 - 8
สหรัฐอเมริกา - 34 17 16 82 1 150
สหราชอาณาจักร - 7 21 7 69 - 104
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 2 1 - 12 - 15
เครือรัฐออสเตรเลีย - 1 1 1 2 - 5
ประเทศแคนาดา - - 1 - 1 - 2
ประเทศญี่ปุ่น - 1 2 - 5 - 8
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 1 - 4 - 5
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - - - 1 - 1
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - 1 35 13 172 2 223
Postdoc - - - 1 10 4 15
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 4 28 1 35
รวม 192 646 429 89 575 8 1939