รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 57 112 11 45 - 225
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 109 33 8 32 - 182
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 65 9 - - - 74
มหาวิทยาลัยมหิดล - 62 89 13 45 2 211
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 50 13 - - - 63
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 69 11 2 7 - 89
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 58 20 - 5 - 83
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 47 37 3 27 - 114
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 66 61 - 24 - 151
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 78 37 3 10 - 128
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 15 - - - 1 - 16
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 30 - - - - - 30
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 21 - - - - - 21
ร.ร.สุรนารีวิทยา 27 2 - - - - 29
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 24 1 - - - - 25
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 24 - - - - - 24
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 26 - - - - - 26
นอกศูนย์ พสวท. - 1 6 1 6 - 14
สหรัฐอเมริกา - 45 11 17 108 5 186
สหราชอาณาจักร - 2 14 3 113 3 135
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 4 1 16 1 23
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 3 - 3 - 6
ประเทศแคนาดา - - - 1 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 1 - 9 - 11
ราชอาณาจักรสวีเดน - - 1 - 5 - 6
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 5 - 7
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 2 - 2 - 4
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 44 12 192 3 251
Postdoc - - - 1 8 7 16
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 29 4 36
รวม 209 714 512 77 694 25 2231