รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 44 87 10 58 - 199
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 76 30 10 24 - 140
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 64 9 - - - 73
มหาวิทยาลัยมหิดล - 47 88 17 35 - 187
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 52 - - - - 52
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 54 12 2 7 - 75
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 57 22 - 3 - 82
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 60 41 4 17 - 122
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 60 50 - 20 - 130
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 68 21 3 11 - 103
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 9 - - - - - 9
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 20 - - - - - 20
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 29 - - - - - 29
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 16 - - - - - 16
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 17 - - - - - 17
ร.ร.สุรนารีวิทยา 20 - - - - - 20
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 21 - - - - - 21
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 22 - - - - - 22
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 28 - - - - - 28
นอกศูนย์ พสวท. - - 1 1 6 - 8
สหรัฐอเมริกา - 35 17 16 80 1 149
สหราชอาณาจักร - 7 21 6 66 - 100
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 2 1 - 12 - 15
เครือรัฐออสเตรเลีย - 1 - 1 2 - 4
ประเทศแคนาดา - - 1 - 1 - 2
ประเทศญี่ปุ่น - 1 2 - 5 - 8
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 4 - 4
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 1 - 4 - 5
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - - - 1 - 1
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - 1 36 12 173 2 224
Postdoc - - - 1 8 4 13
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 5 28 1 36
รวม 192 629 442 88 565 8 1924