รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 60 108 11 45 - 224
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 99 32 8 29 - 168
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 59 10 - - - 69
มหาวิทยาลัยมหิดล - 59 89 13 42 2 205
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 41 16 - - - 57
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 68 10 2 7 - 87
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 68 16 - 5 - 89
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 42 41 3 25 - 111
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 64 62 - 23 - 149
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 58 39 3 10 - 110
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 15 - - - 1 - 16
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 30 - - - - - 30
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 21 - - - - - 21
ร.ร.สุรนารีวิทยา 27 2 - - - - 29
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 25 1 - - - - 26
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 25 - - - - - 25
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 26 - - - - - 26
นอกศูนย์ พสวท. - 2 5 1 6 - 14
สหรัฐอเมริกา - 39 8 17 110 4 178
สหราชอาณาจักร - 4 17 2 107 2 132
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 3 1 15 1 21
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 3 - 3 - 6
ประเทศแคนาดา - - - 1 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 1 - 9 - 11
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 2 - 2 - 4
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - 1 36 12 186 3 238
Postdoc - - - 1 8 7 16
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 30 3 36
รวม 211 669 502 76 674 22 2154