รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 54 101 11 45 - 211
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 82 31 8 28 - 149
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 54 13 - - - 67
มหาวิทยาลัยมหิดล - 27 89 13 40 2 171
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 44 3 - - - 47
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 55 10 2 7 - 74
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 67 16 - 3 - 86
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 59 37 3 19 - 118
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 65 62 - 21 - 148
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 51 39 3 9 - 102
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 12 - - - 1 - 13
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 29 - - - - - 29
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 15 - - - - - 15
ร.ร.สุรนารีวิทยา 26 - - - - - 26
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 24 1 - - - - 25
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 - - - - - 23
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 26 - - - - - 26
นอกศูนย์ พสวท. - - 5 1 6 - 12
สหรัฐอเมริกา - 40 6 19 106 4 175
สหราชอาณาจักร - 5 17 1 106 1 130
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 3 1 14 - 19
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 2 - 4 - 6
ประเทศแคนาดา - - - 1 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 1 - 9 - 11
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 2 - 2 - 4
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 36 12 180 3 231
Postdoc - - - 1 9 6 16
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 30 3 36
รวม 197 606 477 77 650 19 2026