เกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษา

การอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถกลับมารับทุน พสวท. เพื่อศึกษาต่อ

การบรรจุผู้รับทุน พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

การเปลี่ยนหน่วยงานของผู้รับทุน พสวท.

 


 

การอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถกลับมารับทุน พสวท. เพื่อศึกษาต่อ

            ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท และกำลังปฏิบัติงานตอบแทนทุนการศึกษาในหน่วยงานปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับทุน สามารถขอรับทุนต่อได้โดยทุน พสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากนี้ ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. 


 

 

การบรรจุผู้รับทุน พสวท. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ

            ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี สามารถบรรจุเข้าทำงานก่อนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศได้ตามเงื่อนไขดังนี้

 1. หน่วยงานต้นสังกัดต้องอนุญาตให้ผู้รับทุนลาศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาอย่างเต็มเวลา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยนับเวลาตั้งแต่วันบรรจุเข้าทดลองปฏิบัติงาน
 2. การบรรจุยังไม่นับเวลาตอบแทนทุน จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ
 3. ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อด้วยทุน พสวท. หรือทุนอื่นๆ โดยผู้รับทุนต้องแจ้งความจำนงและรายงานความก้าวหน้าผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมา สสวท.
 4. การยกเว้นเงื่อนไชดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ โดยให้พิจารณาเป็นกรณีไป

การเปลี่ยนหน่วยงานของผู้รับทุน พสวท.

            มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ผู้รับทุนที่ได้รับการกำหนดหน่วยงานที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาขั้นสุด หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ กำหนดให้ สามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่จะสำเร็จการศึกษา โดยให้ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงต่อคณะอนุกรรมการ ผ่านสสวท. พร้อมทั้งแนบนังสือยืนยันความต้องการของหน่วยงานใหม่ ที่จะรับผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน
 2. ผู้รับทุน พสวท. ที่ยังไม่ได้รับการกำหนดหน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา สามารถดำเนินการขอให้กำหนดหน่วยงานได้ ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
  1. ผู้รับทุนสามารถยื่นหนังสือเพื่อแจ้งความจำนงขอให้กำหนดหน่วยงานต่อคณะอนุกรรมการ โดยผ่าน สสวท. หรือ
  2. ผู้รับุทุนสามารถติดต่อหน่วยงานที่จะเข้าปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง แล้วแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบโดนผ่าน สสวท. พร้อมทั้งแนบหนังสือยืนยันความต้องการของหน่วยงานที่จะรับผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานด้วย
 3. ผู้รับทุนที่เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานตามข้อ 1 และ 2 แล้ว แต่ยังไม่ครบระยะเวลาของการชดใช้ทุนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้ทุนการศึกษาของโครงการ พสวท. หากมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้ดำเนินการได้หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้หน่วยงานใหม่มีหนังสือทาบทามไปยังหน่วยงานเดิม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดังกล่าว อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานเดิมและคณะอนุกรรมการ ดังนี้
  1. กรณีที่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานได้ ให้หน่วยงานเดิมแจ้งกำหนดเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในส่วนที่เหลือตามสัญญาให้หน่วยงานใหม่ทราบถึงข้อผูกพันที่ผู้รับทุนมีต่อ สสวท. และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานเดิมแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้ สสวท. ทราบต่อไป
  2. กรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยงานตามข้อ 1 และ 3 ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมจนครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุนการศึกษาของโครงการ พสวท. การดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากหลักเกณฑ์นี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาให้ทุนการศึกษาของโครงการ พสวท.