ทุนการศึกษา

 

ม.ปลาย

ปริญญาตรี (4 ปี)

ปริญญาโท (2 ปี)

ปริญญาเอก (3 ปี)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

73,200 บาท/ปี

87,600 บาท/ปี

104,400 บาท/ปี

144,000 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จ่ายจริงตามที่สถาบันเรียกเก็บ

ค่าหนังสืออ่านประกอบ

3,000 บาท/ปี

5,000 บาท/ปี

10,000 บาท/ปี

15,000 บาท/ปี

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การทำโครงการ/การทำวิจัย*

5,000 บาท/ปี

10,000 บาท/ปี

25,000 บาท/ปี

30,000 บาท/ปี

ค่าคอมพิวเตอร์

25,000 บาท/ปี

25,000 บาท/ปี

35,000 บาท/ปี

35,000 บาท/ปี

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/เสนอผลงานหรือกิจกรรม ณ ต่างประเทศ*

-

80,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 10)

80,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 20)

80,000 บาท

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน คนละ 1 ครั้ง)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

-

375,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้รับทุนชั้นปีที่ 3 ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน)

750,000 บาท

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของผู้รับทุนชั้นปีที่ 2 ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน)

1,500,000 บาท

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน คนละ 1 ครั้ง ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน)

หมายเหตุ: * ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยต่อคน

 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศทุกคน สามารถไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกต่างประเทศ (Postdoctoral Research) ได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้รับทุนสนับสนุน 750,000 บาท