แผนการศึกษาและสาขาวิชาที่อนุญาต

ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนประจำศูนย์โรงเรียน หรือโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง [รายชื่อโรงเรียน]

ระดับปริญญาตรี ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากำหนดให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา [รายชื่อสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตามความถนัดของผู้รับทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.  [รายชื่อสาขาและมหาวิทยาลัยในประเทศ] [รายชื่อสาขาที่ให้ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ]

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2560 [เพิ่มเติม ปี 2560]

สาขาวิชาที่อนุุญาติเพิ่มเติมปี 2561 [เพิ่มเติม ปี 2561]

สาขาวิชาที่อนุุญาติเพิ่มเติมปี 2562 [ไฟล์ประกอบ]

 

หากต้องการเรียนในสาขาวิชาใหม่ ให้มหาวิยาลัยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ และแนบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ฝ่าย พสวท. จะทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์มหาวิทยาลัยให้เสนอหลักสูตรที่เปิดใหม่ และสอดคล้องกับนโยบายของทุน พสวท. โดยให้ศูนย์แจ้งกลับไปยังฝ่าย พสวท. ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี